V. Lekučio virtuali paroda ,,Lietuvos kariuomenei -95''

 

   1918-11-23 buvo pasirašytas pirmasis įsakymas formuoti karinius dalinius. Ta diena ir laikoma Lietuvos kariuomenės įkūrimo diena.

   Lietuvos kariuomenei teko gintis nuo puolančių bolševikų, lenkų ir bermontininkų.

Juos visus išvijus iš Lietuvos teritorijos buvo pradėta planingai rengti karinį mokymą.

1919m. įkurta Karo mokykla, 1922m.- Aukštieji karininkų kursai, 1919m.įsteigta ir karo aviacijos mokykla.

   Kariuomenei auklėti ir mokyti daug padėjo karinė spauda. 1919m. pradėjo eiti „Kariškių žodis“, kuris nuo 1920m. pavadinamas ,,Kariu” ir ėjo iki 1940m. 1921m. pradėtas leisti karo mokslo , karinio rengimo ir auklėjimo žurnalas „Mūsų žinynas“. Karininkams buvo skirtas žurnalas „Kardas“, o Karo mokykla nuo 1932m. leido žurnalą „Kariūnas“.

   Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą 1940m., Lietuvos kariuomenė buvo sunaikinta. Dauguma žymių karininkų buvo suimti ir nukankinti lageriuose ar ištremti į Sibirą, o Lietuvos kariuomenė įjungta į Raudonosios armijos 29-jį šaulių korpusą.Lietuvos kariai priešinosi naujos priesaikos sovietams priėmimui ir rusiškos uniformos įvedimui.Nemažai jų už tai nukentėjo.Vietoj „Kario“ žurnalo buvo pradėtas leisti laikraštis „Karių tiesa“.Įvestas politinio vadovo [politruko] karinis rangas , kurie terorizavo lietuvius karius ir karininkus.

   1942m. įkurta vadinamoji 16-ji Lietuviškoji šaulių divizija, kuri 1943m.žiemą buvo beveik visiškai sunaikinta mušiuose prie Aleksiejevkos.Divizija leido laikraštėlį „Tėvynė šaukia“.

   Didelė dalis lietuvių karių vokiečių okupacijos metais tarnavo Savisaugos daliniuose ir kovojo Rytų frote prieš bolševikus ar bolševikų banditus Lietuvoje ar Rusijos platybėse. Apie šiąs kovas rašė Savisaugos dalių laikraštis „Karys“, ėjęs 1941-1944m.

   1944m. buvo įsteigta Vietinė Rinktinė kovai Lietuvoje su raudonaisiais banditais ir lenkų Armijos Krajovos daliniais.Rinktinės vadovybei nesutikus su vokiečių reikalavimais dalinius pasiųsti į Rytų frontą, Vietinės Rinktinės daliniai buvo nuginkluoti.

     Pokario metais lietuvių karių tradicijas pratęsė Lietuvos partizanai, kurie dešimt metų kovojo su reguliaria sovietų kariuomene ir sovietinių koloborantų ginkluota atrama kaime- stribais.

 

alt

 

 

 

 

 

 

         1918m. savanoris Leonas Statkevičius su šeima (sėdi kairėje).

  

  

  

  

  

  

 

 

alt

  

  

  

  

  

  1918m. savanoris Motiejus Andriulaitis(dešinėje).

 

 

 

 

 

 

 

 

 alt

 

 

 

 

   Lietuvos kariuomenės savanoriai -1919m. Tarp jų  yra ir Leonas Statkevičius.

 

 

 

 

 

 

  

 

 alt

 

 

 

 

  Iš dešinės - Klaipėdos krašto sukilimo dalyvis Jonas Antanaitis.

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

 

 

 

 

 

    Lietuvos kariuomenėje.

  

  

  

  

  

  

 

alt

  

  

  

  

  

  Buvęs partizanas Pranas Novertaitis.

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

 

 

 

 

 

 

   Broliai Vitalius ir  Stasys Kisieliai.

  

  

  

  

  

  

  

alt

 

 

 

 

 

    Lietuvos kariuomenės ryšininkai.

  

  

  

  

  

  

 

alt

  

  

  

 

 

 

    Karo lakūnas jaunesnysis puskarininkas Kleopas Petraitis. Mirė 1942m. ir palaidotas Girdžių kapinėse. Gimęs 1915m. Jokūbaičių kaime.

  

 

 

 

 

 

 

 

alt

 

 

 

 

 

 

     Karo mokyklos kursantas, poetas  Viktoras Šimaitis.

  

  

  

  

  

  

  

 

  alt

  

  

 

 

    Lietuvos kariuomenėje.

  

  

  

  

  

  

  

alt

  

  

  

   

 

   Lietuvos kariuomenėje.

 

 

 

 

 

 

 

 alt

 

 

 

 Lietuvos kariuomenėje.

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

 

 

 

 

   Lietuvos kariuomenėje.

 

 

 

 

 

 

 

 alt

 

 

  

  

 Sovietinėje kariuomenėje 1940m.

 

 

 

 

 

 

 

 alt

 

 

 

    Sovietinėje kariuomenėje 1940m.

 

 

 

 

 

 

 

 alt

 

 

 

 

  Vietinės Rinktinės karys A. Paškauskas 1944m.

  

  

  

  

  

  

  

 

 

alt 

  

  

  

  

  Lietuvos partizanai.

  

  

  

  

  

  

  

 

alt

  

  

  

  

  

  Lietuvos partizanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

 

 

 

 

  Paminklas Lamos kapinėse  ten nukankintiems pabaltiečiams artileristams.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lietuvos karių leidiniai

 

alt 

 

 

alt

 

 

alt

 

 

  

alt 

 

 

alt 

 

 

 alt

 

 

alt

 

 

 

alt

 

 

alt 

 

 

 

alt

 

Vietoj  ,,Kario'' pradėta leisti ,,Karių tiesa''-1940m.

 

  

 

alt

Šešioliktosios  Lietuviškosios divizijos laikraštis.

 

 

 alt

 

 

 

alt