GIRDŽIŲ PARAPIJA

S._1

Nuo pat pradžių Girdžiai priklausė Veliuonos parapijai. Vėliau buvo Jurbarko parapijos filija. Prieškaryje buvo įkurta Girdžių parapija su joje nuolat reziduojančiu klebonu. Girdžiai nuo seno garsėjo šv. Onos atlaidais. Sovietmečiu tuometinėje Girdžių klebonijoje (buvusiame špitolės pastate) veikė pogrindinė kunigų seminarija, kuri paruošė ne vieną kunigą Lietuvai ir Ukrainai.

Girdžių parapijai priklauso: Girdžių, Gudelių, Butrimų, Pavidaujo, Jokūbaičių ir Miliušių kaimai.

Statistiniai duomenys: Šiuo metu parapijoje gyvena apie 1100 žmonių. Apie 800 iš jų save laiko katalikais. Bažnyčią sekmadieniais lanko vidutiniškai apie 100 žmonių.
Bažnyčios komitetui priklauso 18 parapijiečių; chorui – 14 giesmininkų; Caritui – 10 moterų.
Taip pat yra Gyvojo Rožinio maldos grupė – apie 15 maldininkų.
Jaunimo grupelę sudaro 5 jaunuoliai.
Šv. Mišių liturgijoje dalyvauja du skaitovai ir keletas ministrantų.
Parapija turi savo vargonininkę ir zakristijoną.